Salomon Freeski TV Season 4 Episode 16 – Wave Skiing 2.0: JAWS

Chuck Patterson takes on Jaws