Salomon Freeski TV: Glasnost

Going to Russia in Episode four of season three