John and John Show, part 2

Expert analysis on Ski Town Throwdown Round 1