Karhu Team 130
M.S.R.P. $775

(888) 288-2668
karhu.com
Length: 186
Dimensions: 155-130-148