ESPY nominee Kaya Turski. PHOTO: COURTESY OF KAYA TURSKI