Edge glue setting. Photo: Max (The Poacher) Santeusanio