Domo arigato, Prince Tomohito. Sayers heads through the sticks. PHOTO: Jordan Manley

Domo arigato, Prince Tomohito. Sayers heads through the sticks.