Tokachi mountains. PHOTO: Jordan Manley

Japan’s Tokachi mountains.